شهرداران ایران و جهان

قانون شهرداری – فصل پنجم (انتخاب شهردار و معاون شهردار)

فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداري‌

الف ـ شهردار

ماده ۵۰ ـ انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع بكار، يكنفر راكه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره ۱ اين ماده تعيين شده براي‌مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام كند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع بكار خواهد كرد. تجديد انتخاب وي بلامانع است‌.

تبصره ۱ ـ شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ ـ دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

۱ ـ استعفاء كتبي‌.

۲ ـ موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده ۵۳ قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.

۳ ـ در موارد تعليق طبق مقررات قانوني‌.

۴ ـ در صورت فقدان هريك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.

تبصره ۳ ـ در صورتي كه انجمن شهر يكماه پس از رسميت يافتن موفق بانتخاب شهردار نشودانجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد.

ماده ۵۱ ـ هرگاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب‌شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند ممكن است با انتقال او موافقت كند.

ماده ۵۲ ـ حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد. تبصره ـ در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهرخواهد بود.

ماده ۵۳ ـ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي‌داشته باشند بايد مطلب را كتباً بصورت استيضاح باطلاع رئيس انجمن برسانند رئيس آن را در جلسه‌فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسة عادي يافوق العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور بهم رسانده فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه‌عادي يا فوق العاده كه از طرف رئيس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از ۱۰ روز تجاوز نمايد انجمن‌پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتيكه انجمن به‌اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خودبركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله‌بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت‌نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


ب ـ معاون شهرداري‌

ماده ۵۴ ـ سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف‌شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور بموقع اجراء گذاشته خواهد شد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


تبصره ـ شهردار مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر وبموجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند.

منبع : قانون شهر

رتبه بندي شهرها
مطلب قبلی

بدترین شهرهای جهان از نگاه رویترز

مطلب بعدی

قانون شهرداری - فصل ششم(وظایف شهرداری)

ar.basirian

ar.basirian

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *