۰۶ اسفند ۱۳۹۳

فیلم : پارکینگ دوچرخه در زیر زمین – ژاپن

  برای دریافت فایل کلیک کنید

0
۱۶ دی ۱۳۹۳

فراتحلیل روش و نتایج پژوهش های کیفیت زندگی شهری ایران

      نام فایل ساخت و پرداخت مدل های لوجیت دوگانه منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۵ دی ۱۳۹۳

سنجش ظرفیت های مشارکت اجتماعی در سیاست های مداخله

      نام فایل ساخت و پرداخت مدل های لوجیت دوگانه منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۴ دی ۱۳۹۳

بررسی کیفیت عوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمع مسکونی شهر جدید سهند

      نام فایل بررسی کیفیت عوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمع مسکونی شهر جدید سهند منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۳ دی ۱۳۹۳

مدیریت شهری در ایران

      نام فایل مدیریت شهری در ایران منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۱۰ دی ۱۳۹۳

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری

      نام فایل ساخت و پرداخت مدل های لوجیت دوگانه منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۰۹ دی ۱۳۹۳

سازماندهی و توانمند سازی محله های آسیب پذیر با تاکید بر نقش مدیریت شهری

      نام فایل سازماندهی و توانمند سازی محله های آسیب پذیر با تاکید بر نقش مدیریت شهری منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۰۸ دی ۱۳۹۳

موانع ساختاری مدیریت توسعه شهری تهران

      نام فایل موانع ساختاری مدیریت توسعه شهری تهران منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۰۷ دی ۱۳۹۳

چشم انداز شهرهای آینده ایران در افق ۱۴۰۴

      نام فایل چشم انداز شهرهای آینده ایران در افق ۱۴۰۴ منبع کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در تبریز فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۴ آذر ۱۳۹۳

برنامه ریزی ترابری شهری و توسعه شهری

      نام فایل برنامه ریزی ترابری شهری و توسعه شهری منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0