۲۳ آذر ۱۳۹۳

مدیریت مالی شهر: مدیریت شهری و نظام نوین بودجه ریزی

      نام فایل مدیریت مالی شهر: مدیریت شهری و نظام نوین بودجه ریزی منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۲ آذر ۱۳۹۳

سیاست اجتماعی و فقر از برنامه های تعدیل ساختاری تا راهبردهای کاهش فقر

      نام فایل سیاست اجتماعی و فقر از برنامه های تعدیل ساختاری تا راهبردهای کاهش فقر منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۰ آذر ۱۳۹۳

دیدگاه ها، عوامل و عناصر مؤثر در توسعه فیزیکی شهرهای ایران

      نام فایل دیدگاه ها، عوامل و عناصر مؤثر در توسعه فیزیکی شهرهای ایران منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۹ آذر ۱۳۹۳

توسعه ی پایدار شهری برپایه ی حمل و نقل عمومی

      نام فایل توسعه ی پایدار شهری برپایه ی حمل و نقل عمومی منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۸ آذر ۱۳۹۳

مدیریت پایدار حمل و نقل شهری و راهکارهای آن بخش شهرسازی

روند سریع توسعه شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای زیرساختها نظیر تأمین آب آشامیدنی، شبکه برق و ایجاد امکانات حمل و نقل و …. گردیده است. عدم کفایت سیستم موجود یا مدیریتهای موازی در بخش مدیریت ترافیک شهری موجب افزایش فاصله بین تقاضا و عرضه امکانات حمل و نقل گردیده است.

0
۱۱ آذر ۱۳۹۳

تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست

      نام فایل تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۵ آبان ۱۳۹۳

هنر و پست مدرنیسم

      نام فایل هنر و پست مدرنیسم منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۴ آبان ۱۳۹۳

مشکلات اجتماعی/ فقر شهری و چالش آسیایی آن

      نام فایل مشکلات اجتماعی/ فقر شهری و چالش آسیایی آن منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۳ آبان ۱۳۹۳

ضرورت بازبینی یک مفهوم: بازخوانی هویت در کاربرد مصالح ساختمانی در نماهای شهری تهران

      نام فایل ضرورت بازبینی یک مفهوم: بازخوانی هویت در کاربرد مصالح ساختمانی در نماهای شهری تهران منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۲ آبان ۱۳۹۳

شهرسازی، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری در یک نگاه

      نام فایل شهرسازی، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری در یک نگاه منبع – فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0