۱۵ دی ۱۳۹۳

سنجش ظرفیت های مشارکت اجتماعی در سیاست های مداخله

      نام فایل ساخت و پرداخت مدل های لوجیت دوگانه منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۲۱ مهر ۱۳۹۳

خوشا به حالت ای روستایی

…در شهر ما نیست جز دود و ماشین/ دلم گرفته از آن و از این…، ارتفاعات ماسال،فیسه سیده، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، ۱۳۹۳٫ امسال برای اولین بار ۱۵مهر ماه به عنوان روز روستا به تقویم ملی کشور اضافه شده است. روز مزرعه، دام، جوى آب، باغ، درختان ميوه و…کمتر کسی

0
۲۰ مهر ۱۳۹۳

فقر شهری ۲

      نام فایل فقر شهری ۲ منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۹ مهر ۱۳۹۳

فقر شهری ۱

      نام فایل فقر شهری ۱ منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۷ مهر ۱۳۹۳

معماری و توجه به فرهنگ

      نام فایل معماری و توجه به فرهنگ منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۵ مهر ۱۳۹۳

فقر مسکن در ایران: فقر سیاست اجتماعی

      نام فایل فقر مسکن در ایران: فقر سیاست اجتماعی منبع http://www.noormags.com/ فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۰۶ مهر ۱۳۹۳

تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری در ایران: اسکان غیر رسمی

      نام فایل تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری در ایران: اسکان غیر رسمی منبع http://www.noormags.com/ فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۵ شهریور ۱۳۹۳

رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف تهران

      نام فایل رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف تهران منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۴ شهریور ۱۳۹۳

فضای شهری ، اندیشه ای اجتماعی

      نام فایل فضای شهری ، اندیشه ای اجتماعی منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۳ شهریور ۱۳۹۳

فرهنگ و هویت شهری

فرهنگ و هویت شهری با آغاز دوره سرمایه داری و تمدن جدید به اقتضای سبک زندگی مدرن، مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سوی مناطق مستعد واقتصادی، روند روبه تزایدی یافت به نحوی که به سرعت ترکیب جمعیتی در نسبت شهر به روستا معکوس گشت. این وضعیت با توجه

0