۱۵ دی ۱۳۹۳

سنجش ظرفیت های مشارکت اجتماعی در سیاست های مداخله

      نام فایل ساخت و پرداخت مدل های لوجیت دوگانه منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۲۰ مهر ۱۳۹۳

فقر شهری ۲

      نام فایل فقر شهری ۲ منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۰۶ مهر ۱۳۹۳

تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری در ایران: اسکان غیر رسمی

      نام فایل تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری در ایران: اسکان غیر رسمی منبع http://www.noormags.com/ فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۵ شهریور ۱۳۹۳

رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف تهران

      نام فایل رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف تهران منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۴ شهریور ۱۳۹۳

فضای شهری ، اندیشه ای اجتماعی

      نام فایل فضای شهری ، اندیشه ای اجتماعی منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۰ فروردین ۱۳۹۳

خانه های قدیم اتاق خواب نداشت

هر جایی که هوس می کردی می خوابیدی. چون خوابیدن اصالت نداشت… پارسینه: خانه های قدیمی را که می بینم این نکته را درک نمی کنم که آن زمان که امکانات در حد بسیار پایین تری از حالا بوده و قدرت و توان اقتصادی مردم نیز با امروز قابل مقایسه

0
۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

امور اجتماعی

مطالب امور اجتماعی سایت های مرتبط با امور اجتماعی

0