شهر عمودی
۲۲ آذر ۱۳۸۸

طرح شهر عمودی در فرانکفورت آلمان

” The location for the new headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt’s Ostend district has the potential of adding a new landmark to the Frankfurt skyline that will be visible at great distances. The starting point for the design of the towers was the urban perspectives of

0
طراحی شهری
۱۸ آذر ۱۳۸۸

ساخت عمومي شهرها’نظريه رابرت ديکنسون’

رابرت ديکنسون جغرافيا دان انگليسي پس از بررسي نظريه هاي مربوط به ساخت شهرها، شهر را در يک مقياس کلي مي نگرد و در محدوده آن مناطقي را بدين شرح تعيين مي کند:

0