۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۸

‌قانون احداث تونل مشترك شهری

‌ماده ۱ – دولت مكلف است با مشاركت و سرمایه‌گذاری دستگاه‌های بهره‌بردار در شهرهای جدید توسط وزارت مسكن و شهرسازی و در توسعه‌شهرها توسط دفاتر فنی استانداری نسبت به احداث تونل مشترك مورد نیاز سازمانها و شركتهای متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و‌تلفن و … با

0
۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

معایب و مشکلات تونلهای تاسیسات بتنی

تونلهای تاسیسات شهری بطور سنتی از بتن مسلح ساخته می شوند که به دلیل پایین بودن مقاومتهای فشاری ، کششی و خمشی و همچنین آب بندی نامطلوب آنها از دوام چندان خوبی برخوردار نبوده و سرعت تولید و اجرای آنها فوق العاده پایین می باشد. از طرف دیگر در هنگام

0