۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

مديريت شهري

تعريف و تاريخچه مديريت شهري تغيير نگرش هاي مديريت شهري مديريت شهري در ساير كشورها رويدادهاي مديريت شهري مشاركت هاي مردمي خصوصي سازي مقالات مديريت شهري سایت های مديريت شهري مفاسد مالی و اداری آشنایی با کاندیداهای شوراهای اسلامی شهرها

0