۱۹ شهریور ۱۳۹۳

مدیریت شهری

      نام فایل مدیریت شهری منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

چالش های مدیریت شهری در ایران

      نام فایل چالش های مدیریت شهری در ایران منبع www.bagh-sj.com فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۷ مرداد ۱۳۹۳

افزایش مشارکت شهروندی محصول تعامل مدیریت شهری با رسانه ها

      نام فایل افزایش مشارکت شهروندی محصول تعامل مدیریت شهری با رسانه ها دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۴ مرداد ۱۳۹۳

مراکز علمی مرکز مدیریت شهری

      نام فایل مراکز علمی  مرکز مدیریت شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۲ مرداد ۱۳۹۳

سه خطای نظام مدیریت شهری در نگرش مالی به ضوابط و مقررات شهرسازی

      نام فایل سه خطای نظام مدیریت شهری در نگرش مالی به ضوابط و مقررات شهرسازی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

ساختار مدیریت شهری ایران با تأکید بر تحولات کالبدی شهرها

      نام فایل ساختار مدیریت شهری ایران با تأکید بر تحولات کالبدی شهرها دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۶ مرداد ۱۳۹۳

نوآوری در امور مدیریت شهری

      نام فایل نوآوری در امور مدیریت شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۵ مرداد ۱۳۹۳

نظام اطلاعات مدیریت شهری بررسی موردی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS شهر بابلس

      نام فایل نظام اطلاعات مدیریت شهری بررسی موردی  سامانه اطلاعات جغرافیایی  GIS  شهر بابلس دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۴ مرداد ۱۳۹۳

موانع تاریخی رشد مدیریت شهری در دوره ی اول مشروطه؛ تجربه ی انجمن های بلدی

      نام فایل موانع تاریخی رشد مدیریت شهری در دوره ی اول مشروطه؛ تجربه ی انجمن های بلدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۳ مرداد ۱۳۹۳

اسکان غیر رسمی چالشی فراروی مدیریت شهری نمونه موردی محله فلک الدین شهر خرم آباد

      نام فایل اسکان غیر رسمی چالشی فراروی مدیریت شهری  نمونه موردی محله فلک الدین شهر خرم آباد دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0