۰۶ دی ۱۳۹۴

شهرسبزهزينه هاي اقتصادي،اجتماعي ورواني راكاهش مي دهد.

گفتگوبا روياطباطبايي يزدي،بهزادمحمودي وزهراعابدي بهرهوري سبز مفهومي خلاقانه به شمار مي آيد كه نتيجه نگرش رايج درخصوص بهره وري يعني رها كردن قالب شناخته شده آن(نسبت ستانده به داده)ولحاظ نمودن مفاهيم توسعه يدار وتوجه به محيط زيست ونياز نسل هاي آينده به آن است.در اين نگرش قالب رايج وسنتي از

0
۰۹ دی ۱۳۹۳

سازماندهی و توانمند سازی محله های آسیب پذیر با تاکید بر نقش مدیریت شهری

      نام فایل سازماندهی و توانمند سازی محله های آسیب پذیر با تاکید بر نقش مدیریت شهری منبع – فرستنده مریم محمدی دانلود دریافت فایل lبصورت PDF

0
۰۷ دی ۱۳۹۳

چشم انداز شهرهای آینده ایران در افق ۱۴۰۴

      نام فایل چشم انداز شهرهای آینده ایران در افق ۱۴۰۴ منبع کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در تبریز فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۸ آذر ۱۳۹۳

مدیریت پایدار حمل و نقل شهری و راهکارهای آن بخش شهرسازی

روند سریع توسعه شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای زیرساختها نظیر تأمین آب آشامیدنی، شبکه برق و ایجاد امکانات حمل و نقل و …. گردیده است. عدم کفایت سیستم موجود یا مدیریتهای موازی در بخش مدیریت ترافیک شهری موجب افزایش فاصله بین تقاضا و عرضه امکانات حمل و نقل گردیده است.

0
۰۳ آبان ۱۳۹۳

لزوم تحول مدیریت شهری در ایران

      نام فایل لزوم تحول مدیریت شهری در ایران منبع کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در تبریز فرستنده مریم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۳۰ شهریور ۱۳۹۳

آسیب شناسی دولت در اسکان غیر رسمی

      نام فایل آسیب شناسی دولت در  اسکان غیر رسمی منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۲۹ شهریور ۱۳۹۳

شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیر رسمی در قوانین شهری ایران

      نام فایل شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیر رسمی در قوانین شهری ایران منبع – فرستنده مرضیه باریکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۰۹ شهریور ۱۳۹۳

اسکان غیر رسمی چالشی فراروی مدیریت شهری نمونه موردی محله فلک الدین شهر خرم آباد

      نام فایل اسکان غیر رسمی چالشی فراروی مدیریت شهری  نمونه موردی محله فلک الدین شهر خرم آباد منبع – فرستنده خانم گل محمدی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0
۱۸ مرداد ۱۳۹۳

تأثیر شاخص های فرم شهری بر میزان استفاده از اتومبیل شخصی و مصرف انرژی

      نام فایل تأثیر شاخص های فرم شهری بر میزان استفاده از اتومبیل شخصی و مصرف انرژی دانلود دریافت فایل بصورت PDF

0