۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

انواع شهرها

از نظر ابعاد و جمعیت از نظر عملكردي ارتباط شهر با ساير شهرها ارتباط شهر با كشور

0