*** شعار ما :   ترویج تفکر علمی و تخصصی مدیریت شهری و استفاده از تجارب سایر کشورها ***

بانک اطلاعات تخصصی

عضویت در خبرنامه

Powered by WebGozar

با پر کردن فرم بالا می توانید از جدیدترین اطلاعات وبسایت مرکز اطلاعات علمی و تخصصی مدیریت شهری با خبر شوید.

آیا می دانید ؟

آیا می دانید

اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب زدند ایرانیان بودند .

مطالب بیشتر ...

 
نگهداری و بهره برداری تجهیزات زمین بازی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 13 خرداد 1388 ساعت 12:01

هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنمایی جهت نصب ، بازرسی ، تعمیر و نگهداری و بهره برداری تجهیزات زمین های بازی می باشد.

این استاندارد برای كلیه زمین های بازی كه در آنها تجهیزاتی برای بازی كودكان نصب شده است كاربرد دارد.

یادآوری1: این استاندارد برای زمین های بازی موسوم به شهربازی كه در آنها تجهیزات برقی نصب شده است كاربرد ندارد .

یادآوری2 :در این استاندارد واژه تجهیزات شامل سطوحی كه تجهیزات روی آن قرار دارد نیز می باشد.

مراجع الزامی

مدارك الزامی زیر حاوی مقرراتی است كه در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود .در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر ، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارك مورد نظر نیست . معهذا بهتر است كاربران ذینفع این استاندارد ، امكان كاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرهای مدارك الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر آخرین چاپ و/یا تجدید نظر آن مدارك الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است .

استفاده از مرجع زیر برای كاربرد این استاندارد الزامی است :

2-1 استاندارد ملی ایران به شماره 1-6436 تحت عنوان تجهیزات زمین بازی – مقررات ایمنی عمومی

3 اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات با تعاریف زیر بكار برده می شود .

3-1 تجهیزات زمین بازی

تجهیزات و سازه ها ، شامل قطعات و اجزای سازنده كه كودكان در اماكن باز یا سرپوشیده ، بصورت انفرادی یا گروهی ، براساس مقررات و دلایل خودشان برای بازی كه در هر زمان می تواند عوض شود، با آنها یا روی آنها بازی می كنند .

3-2 بازرسی چشمی متداول

بازرسی جهت تشخیص خطرات واضح كه می تواند در اثر خرابكاری ، استفاده كردن ، یا شرایط آب و هوایی ایجاد شود .

یادآوری : به عنوان نمونه ای از خطرات می توان به قسمتها یا شیشه های شكسته شده اشاره كرد

3-3 بازرسی عملیاتی

بازرسی مشروح تر از بازرسی چشمی متداول برای كنترل عملكرد و پایداری تجهیزات .

یادآوری : به عنوان نمونه ای از بازرسی عملیاتی می توان به بررسی تجهیزات از نقطه نظر فرسودگی اشاره كرد .

بازرسی اصلی سالیانه

بازرسی در فواصل كمتر از 12 ماه جهت برقراری سطح كلی ایمنی تجهیزات ، پایه ها و سطوح .

یادآوری : به عنوان نمونه ای از كنترل اصلی سالیانه می توان به اثرات آب و هوا ، علائم پوسیدگی یا خوردگی و هر گونه تغییر در سطح ایمنی تجهیزات كه در نتیجه انجام تغییرات یا اضافه كردن ، یا جایگزین نمودن قطعات حاصل می شود ، اشاره نمود .

4 كلیات

4-1 چنانچه تجهیزات ایمن نیستند باید از دسترسی عموم به آنها جلوگیری شود .

یادآوری : مثالهایی از شرایط غیر ایمن تجهیزات به شرح زیر است :

نصب ایمن تجهیزات تكمیل نشده باشد .

سطح جذب ضربه هنوز نصب نشده باشد .

هنگامیكه تعمیر و نگهداری نتواند سطح ایمنی تجهیزات را در حد استانداردهای تعیین شده تضمین نماید .

4-2 یك دفترچه یا برگه بازرسی و تعمیر توسط مالك یا شخصی كه مسئولیت تعمیر و نگهداری یا بازرسی تجهیزات را به عهده دارد باید تهیه و نگهداری شود .

5 نصب

5-1 تجهیزات باید به روش ایمن نصب شود .

5-2 تجهیزات باید مطابق دستورالعمل سازنده نصب شود ( به بند 6 استاندارد ملی ایران به شماره1-6436 و استاندارد ملی ایران 6437 توجه شود )

6 بازرسی و نگهداری

6-1 تجهیزات و اجزاء آن باید مطابق دستورالعمل سازنده و حداكثر در فواصل زمانی تعیین شده توسط تولید كننده ، بازرسی و نگهداری شود .

6-2 تجهیزات و اجزاء آن باید مطابق موارد زیر بازرسی شود :

6-2-1 بازرسی چشمی متداول

بازرسی چشمی متداول می تواند تشخیص خطرات واضح كه در اثر خرابكاری ، استفاده زیاد یا ناشی از شرایط جوی ایجاد می شود را ممكن سازد ، مثلا خطراتی كه از شكسته شدن قطعات یا شیشه ها ناشی می شود .

برای تجهیزاتی كه در معرض استفاده زیاد یا خرابكاری قرار می گیرند بازرسی چشمی متداول ضروری است .

یادآوری : نمونه ای از مواردی كه باید مورد بازرسی چشمی متداول و عملیاتی قرار گیرند عبارت هستند از تمیزی ، فاصله تجهیزات از زمین ، پوشش سطح زمین بازی ، فونداسیون قابل دسترس ، لبه های تیز ، قطعات افتاده یا گم شده ، فرسودگی بیش از حد ( در مورد قطعات متحرك ) و یكپارچگی ساختاری .

6-2-2 بازرسی عملیاتی

بازرسی عملیاتی بازرسی با جزئیات بیشتر است كه جهت كنترل عملكرد پایداری تجهیزات بخصوص از نقطه نظر ساییدگی انجام می شود . این نوع بازرسی باید هر یك تا سه ماه یكبار یا مطابق دستورالعمل سازنده انجام شود .

به عمر كارایی قطعاتی دائمی بوده و نیاز به تعمیر ندارند 1 باید بطور خاص توجه شود .

بازرسی اصلی سالیانه

بازرسی اصلی سالیانه جهت برقراری سطح كلی ایمنی تجهیزات ، فونداسیون و سطوح باید در فواصل حداكثر 12 ماهه انجام شود . مثلا اثرات آب و هوا ، خرابی یا خوردگی و هر نوع تغییر در سطح ایمنی تجهیزات كه در نتیجه انجام تعمیرات یا اضافه كردن و تعویض اجزاء ایجاد شده ، باید مد نظر قرار گیرد .

به عمر كارایی قطعاتی كه دائمی بوده و نیاز به تعمیر ندارند باید بطور خاص توجه شود .

یادآوری 1 : جهت انجام بازرسی اصلی سالیانه ممكن است نیاز به خاك برداری یا پیاده سازی بعضی از قطعات باشد .

بازرسی تجهیزات باید توسط كاركنان ماهر و متخصص و مطابق با دستورالعمل سازنده انجام شود .

یادآوری2 : سطح مهارت مورد لزوم با نوع كار متغییر است .

7 برنامه بازرسی

7-1 در هر زمین بازی به منظور پیشگیری از حوادث ، مالك یا شخص بهره بردار باید از برقراری یك برنامه بازرسی و حفظ آن مطمئن شود . این برنامه باید شرایط محلی و دستورالعملهای سازنده را كه می تواند در تعداد بازرسی های لازم ، تاثیر داشته باشد ، مد نظر قرار دهد .

در برنامه بازرسی ، فهرست اجزایی كه باید در بازرسیهای مختلف بازرسی شوند و روشهای انجام بازرسی مطابق بند 6-2 باید لیست شود .

7-2 چنانچه عیوب بحرانی و عمده كه ایمنی را مورد مخاطره قرار می دهد در طول بازرسی مشاهده شود ، آن عیوب باید بدون تعلل اصلاح شود . چنانچه انجام این امر امكان پذیر نباشد باید استفاده از آن تجهیزات ممنوع شود و از حركت بازایستاده یا برداشته شود .

درصورتیكه برداشتن قسمتی از تجهیزات از جایگاه اصلی خود لازم باشد مثلا برای انجام تعمیرات، كلیه پایه های بست تجهیزات یا فونداسیون آنها كه در زمین باقی می مانند باید برداشته شده یا به حفاظ مجهز شود تا محل بصورت ایمن درآید .

8 بهره برداری

8-1 توصیه های كلی

8-1-1 راه انداز یا مالك باید در تمام مراحل طراحی ، نصب ، بازرسی ، تعمیر و نگهداری و بهره برداری اطلاعات ارائه شده توسط تولید كننده را منظور نماید مثلا مطالب مندرج در پیش اطلاعات یا كاتالوگ ، دستورالعملهای نصب و تعمیر و نگهداری را مد نظر قرار دهد .

8-1-2 بهره بردار یا اپراتور باید یك سیستم مناسب برای مدیریت ایمنی زمین بازی ایجاد نماید .

یادآوری : در این استاندارد مدیریت ایمنی بدین صورت تعریف می شود :

سازمانی كه توسط بهره بردار یا اپراتور زمین بازی به منظور ارزیابی ، نگهداری و در صورت لزوم اصلاح ایمنی زمین بازی بطور كلی از جمله ایمنی تجهیزات و سطوح ایجاد می شود .

8-2 توصیه های اختصاصی

8-2-1 ارزیابی تدابیر ایمنی

بهره بردار یا اپراتور زمین بازی باید بطور متناوب حداقل یك بار در سال بطور سیستماتیك مؤثر بودن كلیه تدابیر ایمنی بكار رفته ( شامل توصیه های ارائه شده در این استاندارد ) را ارزیابی كرده و در صورت لزوم مواردی را به آنها اضافه كند چنانچه اضافه كردن آنها با توجه به تجربیات وی و با توجه به ایجاد تغییرات در محل ، ضروری باشد

8-2-2 كاركنان

كاركنان كه به عنوان بخشی از مدیریت ایمنی ، اجرای وظایفی نظیر بازرسی و تعمیر و نگهداری را به عهده دارند ، باید ماهر باشند . سطح مهارت با توجه به وظایف كاری تغییر می كند و آموزش در این زمینه می تواند لازم باشد . كاركنان باید دارای اطلاعات كافی در باره وظایفشان و اطلاعات مناسب در زمینه مسئولیتها و اختیاراتشان باشند .

كارهای خاص مانند جوشكاری قسمتهای ساختاری كه می تواند در ایمنی تجهیزات تاثیر داشته باشد باید فقط توسط كاركنان آموزش دیده انجام شود .

8-2-3 مستند سازی

به عنوان قسمتی از مدیریت ایمنی ، تمام كارهای انجام شده باید ثبت و نگهداری شود .

اسناد نگهداری شده مربوط به زمین بازی باید شامل موارد زیر باشد :

الف ) تاییدیه بازرسی و آزمون ( در صورت صادق بودن )

ب ) دستورالعملهای بازرسی و نگهداری

پ ) دستورالعملهای بهره برداری ( در صورت صادق بودن )

ت ) گزارشهای اپراتورها نظیر دفترچه گزارش كاری

ث ) مدارك طراحی های خاص و قراردادهای خرید و نصب

این مدارك باید بطوری نگهداری شود كه به هنگام ضرورتهای مربوط به بازرسی و تعمیر و نگهداری به آسانی در دسترس قرار گیرند .

8-2-4 تدابیر كلی ایمنی

در زمین بازی باید یك علامت یا تابلو وجود داشته باشد كه نزدیكترین وسیله مانند تلفن ، برای تماس با سرویسهای اورژانس را همراه با شماره تماس برای گزارش خسارات عمده ، نشان دهد . راههای عبور و فرار اضطراری از زمین بازی كه برای استفاده عموم و سرویسهای اورژانسی طراحی شده است باید در دسترس بوده و در تمام مدت عاری از هر گونه مانع سد معبر كننده باشد .

یادآوری : به قوانین محلی مربوط به اینچنین وسایلی باید توجه شود .

8-2-5 روشهای كاری

نقصهایی كه در طول بهره برداری ظاهر شده و ایمنی را به مخاطره می اندازد باید بدون تاخیر اصلاح و تعمیر شود . چنانچه این امر امكان نداشته باشد استفاده از تجهیزات باید ممنوع شود . یعنی تجهیزات باید از حركت باز ایستاده یا برداشته شود .

روشهای كاری مكتوب شامل تدابیر لازم به هنگام وقوع حوادث نظیر آتش سوزی باید وجود داشته باشد .

تا زمانیكه تجهیزات غیر ایمن ، تعمیر و برای استفاده آزاد نشده است باید برای استفاده عموم ممنوع باشد . اطلاعات مربوط به حوادث پیش آمده جهت توجه مدیر باید روی فرمی كه شامل موارد زیر است گزارش شود .

الف ) تاریخ و زمان حادثه

ب ) سن و جنس قربانی و لباس و كفشی كه پوشیده است .

پ ) تجهیزاتی كه دچار حادثه شده است .

ت ) تعداد كودكان حاضر در محل به هنگام وقوع حادثه .

ث ) شرح حادثه

ج ) صدمات وارد شده به انضمام قسمتی از بدن كه تحت تاثیر حادثه قرار گرفته است .

چ ) اقدامات انجام شده

ح ) اظهارات شهود

خ ) هر نوع تغییر یا اصلاح كه متعاقبا در تجهیزات ایجاد شده است .

این اطلاعات باید جهت بهبود ایمنی زمین بازی مورد استفاده قرار گیرد .

8-2-6 نگهداری متداول

به منظور كاهش حوادث ، مالك یا اپراتور باید اطمینان حاصل كند كه برنامه مناسب نگهداری عادی تجهیزات تهیه ، اجرا و در محل نگهداشته شده است . در این مورد باید شرایط محلی در دستورالعملهای سازنده كه می تواند در تعداد دفعات بازرسی های لازم تاثیر داشته باشد ، مورد توجه قرار گیرد . برنامه نگهداری عادی باید اجزاء مورد نظر برای نگهداری را لیست كرده و همچنین روشهای كاری رسیدگی به شكایات و شكستگی ها را ارائه دهد .

نگهداری متداول تجهیزات زمین بازی و سطوح باید شامل تدابیر پیشگیری كننده جهت نگهداری سطح ایمنی و كارایی آنها باشد . این تدابیر باید شامل موارد زیر باشد :

الف ) محكم كردن بستها و اتصالات

ب ) آماده سازی مجدد سطوح مختلف و دوباره رنگ كردن آنها

پ ) نگهداری سطوح جذب ضربه

ت ) روغن كاری یاتاقانها

ث ) نشانه گذاری تجهیزاتی كه سطح نهایی آنها دارای گودی و ناصافی می باشد .

ج ) تمیز كردن و پاكیزگی

چ ) جمع آوری شیشه های شكسته و بقیه نخاله ها یا آلودگی ها

ح ) پر كردن گودیها در حد سطح صحیح و مناسب

خ ) نگهداری فضای باز

8-2-7 تعمیرات بازسازی یا اصلاحی1

تعمیرات بازسازی یا اصلاحی باید شامل تدابیری برای رفع عیوب یا استقرار دوباره میزان ایمنی لازم برای تجهیزات زمین بازی و سطوح آنها باشد .

این تدابیر باید شامل موارد زیر باشد :

الف ) جایگزینی بستها

ب ) جوشكاری یا جوشكاری مجدد

پ ) جایگزینی قسمتهای پوسیده شده یا معیوب

ت ) جایگزینی اجزاء ساختاری معیوب

8-2-8 ایمنی كاركنان

از انجام تعمیرات در حین بهره برداری از تجهیزات كه می تواند ایمنی گروه نگهداری یا عموم را به مخاطره اندازد باید اجتناب شود .

8-2-9 تغییر و اصلاح تجهیزات

تغییر قسمتها یا جزئی از تجهیزات یا ساختار آنها كه می تواند روی ایمنی لازم و اساسی تجهیزات تاثیر داشته باشد باید فقط بعد از مشورت با سازنده یا یك فرد ماهر انجام شود.

منبع: موسسه استاندارد و تخقیقات صنعتی ایران

 
 

توسعه حمل و نقل محور

صفحه اصلی تماس با ما

All Rights Resereved For umic.ir

مشاور بازاریابی اینترنتی و سئو : گروه تخصصی مستر کاما