*** شعار ما :   ترویج تفکر علمی و تخصصی مدیریت شهری و استفاده از تجارب سایر کشورها ***

بانک اطلاعات تخصصی

عضویت در خبرنامه

Powered by WebGozar

با پر کردن فرم بالا می توانید از جدیدترین اطلاعات وبسایت مرکز اطلاعات علمی و تخصصی مدیریت شهری با خبر شوید.

آیا می دانید ؟

آیا می دانید

اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب زدند ایرانیان بودند .

مطالب بیشتر ...

 
شهرسبزهزينه هاي اقتصادي،اجتماعي ورواني راكاهش مي دهد. مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مدیریت واحد شهری
یکشنبه, 06 دی 1394 ساعت 12:45

گفتگوبا روياطباطبايي يزدي،بهزادمحمودي وزهراعابدي

بهرهوري سبز مفهومي خلاقانه به شمار مي آيد كه نتيجه نگرش رايج درخصوص بهره وري يعني رها كردن قالب شناخته شده آن(نسبت ستانده به داده)ولحاظ نمودن مفاهيم توسعه يدار وتوجه به محيط زيست ونياز نسل هاي آينده به آن است.در اين نگرش قالب رايج وسنتي از رويكردهاي يك جانبه اقتصاد محور رهايي مي يابدوتوجه به چرخه مواد ومنابع بيش ترمي شود به عبارت ديگر بهبود بهره وري درگرومحصول خدمات فرايندها وروش هاي توليد است كه متعاقب آن سرمايه گذاري درفناوري هاي كارامدافزايش وبه تبع آن محيط زيست بهبود مي يابد.

باتوجه به اهميت اين موضوع باسه تن از استادان وصاحب نظران درباره بهرهوري سبز ونقش شهرداري درتحقق آن در ساختمان سازمان بهره‌وري وحفاظت از محيط زيست به گفت وگو نشستيم مهمانان ما در اين نشست عبارت بودنداز:دكتر رويا طباطبايي يزدي مدير گروه شاخص سازي وآينده پژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك مدرس دانشگاه علامه طباطبائي ورئيس سازمان ملي بهره وري:بهزادمحمودي،معاون پايش،نظارت وارزيابي سازمان:دكترزهراعابدي،عضوهياٌت علمي دانشكده محط زيست وانرژي دانشگاه آزاداسلامي واحدعلوم تحقيقات تهران وعضوشوراي راهبري سازمان ملي بهره وري ايران.برآيند اصلي نشست اين بود كه شهرداري اصلي ترين متولي ايجادشهرسبز است ودرحال حاضرنوع نگاهورويكرد جهاني به سمتي مي‌رودكه صرف بهره وري بدون درنظرگرفتن پايداري علاوه برايجاد خسارات زيست محيطي هزينه هاي بي شماري رابه شهرها وكشورها تحميل مي كند.بنابراين بهره وري سبز ضرورتي است كه اولين مرحله براي رسيدن به آن نهادينه كردن آن درذهن ورفتار مردم از طريق فرهنگ سازي وسياست هاي تشويقي وتنبيهي مي تواند ميسر شود.

منبع: فصلنامه پژوهشی و تحلیلی اقتصاد شهر/ شماره 24

 
 

توسعه حمل و نقل محور

صفحه اصلی تماس با ما

All Rights Resereved For umic.ir

مشاور بازاریابی اینترنتی و سئو : گروه تخصصی مستر کاما