ساختارهاي شهرداري ها

مقدمه وطرح مسئله

براي شهرهايي كه به دنبال ارتقاي موقعيت رقابتي خويش هستند استفاده از فرهنگ به عنوان يك عامل مهم ومحرك در رشد اقتصاد شهري امروزه به يكي از موضوعات موثر در سياست گذاري ها وبرنامهئ ريزي هاي شهري تبديل شده است فرهنگ امروزه هم به عنوان عاملي اقتصادي در رشد صنايع متنوع و مختلف نقش دارد كه مي تواند در افزايش ميزان اشتغال واحياي نواحي موثر باشدوهم به عنوان منبعي مهم در بازسازي شهرها ونواحي مي تواند مكاني براي حضور گردش گران سرمايه گذاران ونيروي كار ماهر ومهاجر باشد.‌

البته گفتني است ظهور توسعه اقتصادي فرهنگ محور با انتقاداتي نيز روبه رو شده است

علاوه بر اين انتقاداتي نيز در زمينه هزينه هاي اجتماعي راهبردهاي شهري در خصوص رضايت مندي سرگرمي وتفرحات نيروي كار فعال وماهر واستفاده از سرمايه هاي مهاجرين مطرح گرديده است علي رغم همه انقاداتي كه در اين زمينه مطرح مي شود مفسرين وتحليل گران از بسياري از فعاليت هاي فرهنگي مشاركتي ومحلي به عنوان جاگزيني براي راهبرد توسعه فرهنگي و مشاركتي ومحلي به عنوان جايگزيني براي راهبرد توسعه فرهنگي ياد مي كنند.آموزش ومشاركت در فعاليت هاي فرهنگي همسايه محور ابزاري است براي تقويت همبستگي هاي اجتماعي افزايش اعتماد افراد به يكديگر بالا بردن سطح مهارت هاي زندگي بهبود بهداشت وسلامت جسمي ورواني مردم توانمند سازي افراد به عنوان شهرونداني دموكراتيك ومانند آنها.

موضوع ومفهوم اصلي كه در اين مقاله مطرح مي شوداين است كه ورود خلاقيت به حوزه شهري موجب تغيييرات بسياري در سياست گذاري ها در اين بخش شده است هر دو مقوله فرهنگ وخلاقيت براي ايجاد صنايع فرهنگي وخلاق وارتقاي منزلت شهردر سطح بين المللي جذب سرمايه گذاري هاوافراد وگروه هاي خلاق در كانون توجهات قرار گرفته است با توجه به تغييرات بالقوه در سيستم برنامه ريزي در تبديل شهر كپنهاگ به يك شهر خلاق بسيار موثربوده است واين تاثيرات بالقوه بايد مورد توجه قرارگيرد.كشوردانمارك نمونه جالب توجهي است كه درآن استفاده ابزاري از فرهنگ درجهت رشداقتصاد شهري به يك رويه وسنت تبديل شده است.

 

منبع: فصلنامه پژوهشی و تحلیلی اقتصاد شهر/ شماره ۲۴

مطلب قبلی

شهرسبزهزينه هاي اقتصادي،اجتماعي ورواني راكاهش مي دهد.

مطلب بعدی

خريداران خانه نشين

UMIC

UMIC

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *