مدیریت واحد شهری

شهرسبزهزينه هاي اقتصادي،اجتماعي ورواني راكاهش مي دهد.

گفتگوبا روياطباطبايي يزدي،بهزادمحمودي وزهراعابدي

بهرهوري سبز مفهومي خلاقانه به شمار مي آيد كه نتيجه نگرش رايج درخصوص بهره وري يعني رها كردن قالب شناخته شده آن(نسبت ستانده به داده)ولحاظ نمودن مفاهيم توسعه يدار وتوجه به محيط زيست ونياز نسل هاي آينده به آن است.در اين نگرش قالب رايج وسنتي از رويكردهاي يك جانبه اقتصاد محور رهايي مي يابدوتوجه به چرخه مواد ومنابع بيش ترمي شود به عبارت ديگر بهبود بهره وري درگرومحصول خدمات فرايندها وروش هاي توليد است كه متعاقب آن سرمايه گذاري درفناوري هاي كارامدافزايش وبه تبع آن محيط زيست بهبود مي يابد.

باتوجه به اهميت اين موضوع باسه تن از استادان وصاحب نظران درباره بهرهوري سبز ونقش شهرداري درتحقق آن در ساختمان سازمان بهره‌وري وحفاظت از محيط زيست به گفت وگو نشستيم مهمانان ما در اين نشست عبارت بودنداز:دكتر رويا طباطبايي يزدي مدير گروه شاخص سازي وآينده پژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك مدرس دانشگاه علامه طباطبائي ورئيس سازمان ملي بهره وري:بهزادمحمودي،معاون پايش،نظارت وارزيابي سازمان:دكترزهراعابدي،عضوهياٌت علمي دانشكده محط زيست وانرژي دانشگاه آزاداسلامي واحدعلوم تحقيقات تهران وعضوشوراي راهبري سازمان ملي بهره وري ايران.برآيند اصلي نشست اين بود كه شهرداري اصلي ترين متولي ايجادشهرسبز است ودرحال حاضرنوع نگاهورويكرد جهاني به سمتي مي‌رودكه صرف بهره وري بدون درنظرگرفتن پايداري علاوه برايجاد خسارات زيست محيطي هزينه هاي بي شماري رابه شهرها وكشورها تحميل مي كند.بنابراين بهره وري سبز ضرورتي است كه اولين مرحله براي رسيدن به آن نهادينه كردن آن درذهن ورفتار مردم از طريق فرهنگ سازي وسياست هاي تشويقي وتنبيهي مي تواند ميسر شود.

منبع: فصلنامه پژوهشی و تحلیلی اقتصاد شهر/ شماره ۲۴

مطلب قبلی

شهر خلاق به اقتصاد شهري پويا منتهي مي شود

مطلب بعدی

مقدمه وطرح مسئله

UMIC

UMIC

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *