دوره های تخصصی شهردانش 
۱-مدیریت واحد شهری
۲-مشتری مداری پیشرفته 
۳- مدیریت افزایش توان مالی شهرداری ها ۱  
۴-تغییر نگرش های ترافیکی
۵-مدیریت افزایش توان مالی شهرداری ها ۲ 
۶_ اتاف یک موضوع فرابخشی (Social Impact Assessment) 
۷-مدیریت مشارکت شهروندان 
۸-تغییر نگرش در مورد فرارشته ای بودن پیاده مداری و انسان محوری، پارکینگ و فرهنگ سازی 
۹-راهنمای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی(TOD)
۱۰-شهرهوشمند (Smart City)
۱۱-برندینگ شهری(City Branding)